இடம்
 பொருட்களின் குழு
 நிலை
பொருள் பொருட்களின் குழு மொத்தம் மதிப்பு அடுத்த உரிய தேதி Hidden location Hidden status Hidden product group கலோரிகள் (ஒவ்வொரு கையிருப்பு அளவு அலகிற்கும்) கலோரிகள் கடைசியாக வாங்கப்பட்டது முந்தைய விலை குறைந்தபட்ச இருப்பு அளவு
1.0 அனைத்தும் 1.0 01 இனிப்புகள் 0 தொகுப்புகள் 0 belowminstockamount " xx01 இனிப்புகள்xx 123 0 8
1.0 அனைத்தும் 1.0 01 இனிப்புகள் 1 தொகுப்பு 5.0 தொகுப்புகள் 4.16 2021-10-10 xxமிட்டாய் அலமாரிxx belowminstockamount " xx01 இனிப்புகள்xx 123 123 2021-04-03 4.1625 8
1.0 அனைத்தும் 1.0 01 இனிப்புகள் 5 தொகுப்புகள் 1 திறக்கப்பட்டது 24.52 2021-10-10 xxமிட்டாய் அலமாரிxx belowminstockamount " xx01 இனிப்புகள்xx 123 615 2021-04-03 4.3875 8
1.0 அனைத்தும் 1.0 01 இனிப்புகள் 5 தொகுப்புகள் 14.57 2021-10-10 xxமிட்டாய் அலமாரிxx belowminstockamount " xx01 இனிப்புகள்xx 123 615 2021-04-03 1.64 10
1.0 அனைத்தும் 1.0 05 காய்கறிகள் / பழங்கள் 5 தொகுப்புகள் 11.69 2021-05-03 xxஃப்ரிட்ஜ்xx " xx05 காய்கறிகள் / பழங்கள்xx 123 615 2021-04-03 1.1525 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள் 5 தொகுப்புகள் 1 திறக்கப்பட்டது 16.7 2022-12-04 xxசாமான் அறைxx " xx06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள்xx 123 615 2021-04-03 0.94 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 03 தகர குவளை உணவு 5 கண்ணாடிகள் 10.71 2023-06-22 xxதகர குவளை உணவு அலமாரிxx " xx03 தகர குவளை உணவுxx 123 615 2021-04-03 1.495 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 03 தகர குவளை உணவு 5 தகரங்கள் 13.75 2023-09-30 xxதகர குவளை உணவு அலமாரிxx " xx03 தகர குவளை உணவுxx 123 615 2021-04-03 5.3075 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள் 5 தகர குவளைகள் 12.87 2021-04-27 xxஃப்ரிட்ஜ்xx " xx06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள்xx 123 615 2021-04-03 4.14 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள் 5 தொகுப்புகள் 20.34 2021-05-04 xxஃப்ரிட்ஜ்xx " xx06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள்xx 123 615 2021-04-03 4.105 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள் 4 தொகுப்புகள் 7.64 2021-04-23 xxஃப்ரிட்ஜ்xx " xx06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள்xx 123 492 2021-04-03 0.72 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 05 காய்கறிகள் / பழங்கள் 5 தொகுப்புகள் 18.8 2021-04-15 xxஃப்ரிட்ஜ்xx duesoon " xx05 காய்கறிகள் / பழங்கள்xx 123 615 2021-04-03 3.25 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 05 காய்கறிகள் / பழங்கள் 5 தொகுப்புகள் 16.17 2021-04-11 xxஃப்ரிட்ஜ்xx overdue " xx05 காய்கறிகள் / பழங்கள்xx 123 615 2021-04-03 1.08 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 05 காய்கறிகள் / பழங்கள் 5 கொத்துக்கள் 20.85 2021-04-15 xxஃப்ரிட்ஜ்xx duesoon " xx05 காய்கறிகள் / பழங்கள்xx 123 615 2021-04-03 0.7525 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 05 காய்கறிகள் / பழங்கள் 5 தொகுப்புகள் 16.3 2021-04-11 xxஃப்ரிட்ஜ்xx overdue " xx05 காய்கறிகள் / பழங்கள்xx 123 615 2021-04-03 2.2825 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 04 கசாப்பு கடை பொருட்கள் 1 தொகுப்பு 2.7 2021-04-12 xxஃப்ரிட்ஜ்xx expired " xx04 கசாப்பு கடை பொருட்கள்xx 123 123 2021-04-03 2.7025 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 03 தகர குவளை உணவு 2000 கிராம்கள் 0.0 2021-10-30 xxசாமான் அறைxx " xx03 தகர குவளை உணவுxx 2 4000 2021-04-03 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 03 தகர குவளை உணவு 2 தொகுப்புகள் 1 திறக்கப்பட்டது 2.21 2021-10-30 xxசாமான் அறைxx " xx03 தகர குவளை உணவுxx 4 8 2021-04-03 0.7275 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள் 2 Bottles 9.23 2021-04-15 xxஃப்ரிட்ஜ்xx duesoon " xx06 குளிரூட்டப்பட்ட பொருட்கள்xx 1 2 2021-03-04 3.845 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 01 இனிப்புகள் 2 தொகுப்புகள் 4.17 2021-10-10 xxமிட்டாய் அலமாரிxx " xx01 இனிப்புகள்xx 123 246 2021-04-03 2.0875 0
1.0 அனைத்தும் 1.0 01 இனிப்புகள் 2 தொகுப்புகள் 7.13 2021-10-10 xxமிட்டாய் அலமாரிxx " xx01 இனிப்புகள்xx 123 246 2021-04-03 3.5625 0
Create a private demo instance